Dr.Ling's Space

2005-08-14

莫名其妙嘅出错+重装

Filed under: 计算机与 Internet — DrLingCN @ 17:43
    前两日下午个系统仲係好地地咁嘅,仲睇晒钢炼添,但係晚上开机竟然入唔到系统!俾左个唔知乜意思嘅错误代码出嚟,上网查都查唔到!修复系统都唔成功,搞到要重装系统!真係郁闷到极点!
    以下係果段错误代码,希望边个达人路过能够解释啦~
 
STOP:0x0000007E (0xC0000005 0x804DA0AA 0xF8981B00 0xF89817FC)
Advertisements

在WordPress.com的博客.

%d 博主赞过: